•Wybierz to, co najlepsze•

Aktualności

Wesołych Świąt Wielkanocnych !!!


Regulamin konkursu "Smaczne Halloween"


REGULAMIN KONKURSU „SMACZNE HALLOWEEN”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. Organizatorem Konkursu „SMACZNE HALLOWEEN” (zwanym dalej „Konkursem”) są „Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy” spółka z o.o. z siedzibą w Śmiłowie, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory posiadająca nr NIP 7642661623 (zwana dalej „Organizatorem” lub „ZMHS”).

 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 4. Konkurs trwa w okresie od dnia 24 października 2017 r. od godz. 12.00 do 5 listopada 2017 r. do godz. 23.59.

 5. Celem konkursu jest promocja produktów Organizatora.

 6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Zakłady-Mięsne-Henryka-Stokłosy-Spółka-z-oo- (zwanej dalej „Fanpage” lub „strona konkursowa”).

 7. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com, Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób administrowany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 

 1. Konkurs jest organizowany na Fanpage Organizatora.

 2. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na swoim Fanpage post, w którym informuje o Konkursie, zaprasza do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Konkursie oraz podaje datę jego zakończenia.

 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie w trakcie trwania Konkursu, zadania konkursowego w komentarzu do posta. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu potrawy i zamieszczeniu na stronie konkursowej przepisu i zdjęcia wykonanej potrawy/dania/przekąski na halloweenowy wieczór przygotowanej z użyciem produktu z oferty Organizatora.

 4. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zadań konkursowych.

 5. Przez zgłoszenie zadania konkursowego należy rozumieć wpływ zgłoszenia tj. zdjęcia wraz z przepisem na danie, potrawę, przekąskę karnawałową z użyciem produktu z oferty Organizatora na serwer systemu teleinformatycznego strony konkursowej.

 6. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne będące konsumentami, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 7. Udział Uczestnika w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, ale w przypadku wyrażenia przez Uczestnika chęci udziału w Konkursie – podanie informacji i danych może być konieczne do jego udziału w Konkursie. Regulamin określa zakres wymaganych danych i  warunków, których spełnienie jest konieczne do udziału Uczestnika w Konkursie.

 8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

 • posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

 • zaznaczenie „Lubię to” na Fanpage,

 • zaznaczenie „Lubię to” pod postem konkursowym,

 • udostępnienie aplikacji znajomym (o ile Aplikacja tego wymaga),

 • dodanie przepisu i zdjęcia przygotowanej potrawy, nazwanie dania, wpisanie produktu ZMHS użytego do przygotowania potrawy pod postem konkursowym.

 1. Każdy Uczestnik wraz z dokonaniem zgłoszenia zadania konkursowego, upoważnia Organizatora do wykorzystania wszelkich zadań konkursowych Uczestnika, w tym do wprowadzania ich do pamięci komputera lub rozpowszechniania w związku z konkursem.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz aplikacji Konkursowej.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych przez uczestników zadań konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.

 6. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

 

 

§ 3. NAGRODA.

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest zestaw wędlin i gadżetów reklamowych o wartości 100,00 zł* (zwany dalej „Nagrodą Główną”).

 2. Nagrodami dodatkowymi są gadżety Organizatora (zwane dalej „Nagrodą Dodatkową”).

 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD.

 

 1. Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która wybierze najciekawsze najbardziej kreatywne, jednocześnie zgodne z tematem konkursu zadanie konkursowe.

 2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę, niezależnie od ilości zgłoszonych zadań konkursowych.

 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku.

 4. Informacja o wyłonieniu Laureatów i przyznanych Nagrodach zostanie przesłana do Zwycięzców w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką dostarczoną w obrębie granic Polski.

 6. W celu przekazania Nagród, Laureat w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej i adresu dla doręczenia przesyłki z nagrodą.

 7. W przypadku nieotrzymania w zakreślonym terminie informacji wskazanych w punkcie 6, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych wskazanych w punkcie 6.

 9. Organizator ma prawo podać dane Laureatów na stronie www.zmhs.pl oraz na Fanpage.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku, gdy przesyłka wróci jako nieodebrana albo w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany Organizator. W takim przypadku nagroda przepada.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 13. Uczestnik Konkursu w momencie wydania Nagrody, przenosi autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego i nagrodzonego zadania konkursowego na Organizatora bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, (w tym drukowanie) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, wyświetlanie, publikacja i dystrybucja.

 

§ 5. REKLAMACJE.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs WYGRAJ KARNAWAŁOWY KUFEREK”.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich wpływu do Organizatora.

 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji listem poleconym w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji.

 

§ 6. DANE OSOBOWE.

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim.

 3. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu.

 4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres odbiorcy nagrody.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

 7. W momencie zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem Zwycięzców i doręczeniem Nagród.

W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage „Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy” sp. z o.o. pod adresem: https://www.facebook.com/Zakłady-Mięsne-Henryka-Stokłosy-Spółka-z-oo.

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu doręczenia Nagrody i publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Organizator Konkursu. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook (www. facebook.com/Zakłady-Mięsne-Henryka-Stokłosy-Spółka-z-oo-) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 1. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.zmhs.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 2. Zgłaszając zadanie konkursowe na Konkurs Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady i oświadczenia zawarte w niniejszym Regulaminie.

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie internetowej www.zmhs.pl i na Fanpage.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny lub nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych zadań konkursowych.

 5. Konkurs, którego warunki zostały określone w Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani inną grą losową, których wynik zależy od przypadku.

 6. Kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem rozstrzyga sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 8. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 PAŹDZIERNIKA 2017 roku.

 

 

 

 

* Wartość nagrody nie będzie niższa niż 100,00 zł brutto w cenach sprzedaży, jednak może nieco wzrosnąć ze względu na różną gramaturę opakowań z wędlinami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU/OPIEKUNA PRAWNEGO LUB PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIELETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU - ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

W KONKURSIE

SMACZNE HALLOWEEN

Ja, niżej podpisany/a ………….……………………………………………………………...……………………………………..…..,

zam. ………………………….……………………………………………………………………………………

 

oświadczam, że:

 • zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu SMACZNE HALLOWEEN” i go akceptuję;

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych,

 • wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym na umieszczeni na stronie internetowej organizatora mojej pracy konkursowej ze wskazaniem imienia i nazwiska w postępowaniu konkursowym organizowanym przez „Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy” sp. z o. o. pod nazwą SMACZNE HALLOWEEN” w zakresie i zgodnie z regulaminem Konkursu, z którym się zapoznałem/am i go akceptuję.

 

 

* właściwe zaznaczyć.

………………………

czytelny podpis

 

……………., dnia ………… 2017 r.

miejscowość

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SMACZNE HALLOWEEN”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. Organizatorem Konkursu „SMACZNE HALLOWEEN” (zwanym dalej „Konkursem”) są „Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy” spółka z o.o. z siedzibą w Śmiłowie, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory posiadająca nr NIP 7642661623 (zwana dalej „Organizatorem” lub „ZMHS”).

 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 4. Konkurs trwa w okresie od dnia 24 października 2017 r. od godz. 12.00 do 5 listopada 2017 r. do godz. 23.59.

 5. Celem konkursu jest promocja produktów Organizatora.

 6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Zakłady-Mięsne-Henryka-Stokłosy-Spółka-z-oo- (zwanej dalej „Fanpage” lub „strona konkursowa”).

 7. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com, Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób administrowany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 

 1. Konkurs jest organizowany na Fanpage Organizatora.

 2. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na swoim Fanpage post, w którym informuje o Konkursie, zaprasza do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Konkursie oraz podaje datę jego zakończenia.

 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie w trakcie trwania Konkursu, zadania konkursowego w komentarzu do posta. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu potrawy i zamieszczeniu na stronie konkursowej przepisu i zdjęcia wykonanej potrawy/dania/przekąski na halloweenowy wieczór przygotowanej z użyciem produktu z oferty Organizatora.

 4. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zadań konkursowych.

 5. Przez zgłoszenie zadania konkursowego należy rozumieć wpływ zgłoszenia tj. zdjęcia wraz z przepisem na danie, potrawę, przekąskę karnawałową z użyciem produktu z oferty Organizatora na serwer systemu teleinformatycznego strony konkursowej.

 6. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne będące konsumentami, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 7. Udział Uczestnika w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, ale w przypadku wyrażenia przez Uczestnika chęci udziału w Konkursie – podanie informacji i danych może być konieczne do jego udziału w Konkursie. Regulamin określa zakres wymaganych danych i  warunków, których spełnienie jest konieczne do udziału Uczestnika w Konkursie.

 8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

 • posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

 • zaznaczenie „Lubię to” na Fanpage,

 • zaznaczenie „Lubię to” pod postem konkursowym,

 • udostępnienie aplikacji znajomym (o ile Aplikacja tego wymaga),

 • dodanie przepisu i zdjęcia przygotowanej potrawy, nazwanie dania, wpisanie produktu ZMHS użytego do przygotowania potrawy pod postem konkursowym.

 1. Każdy Uczestnik wraz z dokonaniem zgłoszenia zadania konkursowego, upoważnia Organizatora do wykorzystania wszelkich zadań konkursowych Uczestnika, w tym do wprowadzania ich do pamięci komputera lub rozpowszechniania w związku z konkursem.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz aplikacji Konkursowej.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych przez uczestników zadań konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.

 6. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

 

 

§ 3. NAGRODA.

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest zestaw wędlin i gadżetów reklamowych o wartości 100,00 zł* (zwany dalej „Nagrodą Główną”).

 2. Nagrodami dodatkowymi są gadżety Organizatora (zwane dalej „Nagrodą Dodatkową”).

 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD.

 

 1. Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która wybierze najciekawsze najbardziej kreatywne, jednocześnie zgodne z tematem konkursu zadanie konkursowe.

 2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę, niezależnie od ilości zgłoszonych zadań konkursowych.

 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku.

 4. Informacja o wyłonieniu Laureatów i przyznanych Nagrodach zostanie przesłana do Zwycięzców w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką dostarczoną w obrębie granic Polski.

 6. W celu przekazania Nagród, Laureat w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej i adresu dla doręczenia przesyłki z nagrodą.

 7. W przypadku nieotrzymania w zakreślonym terminie informacji wskazanych w punkcie 6, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych wskazanych w punkcie 6.

 9. Organizator ma prawo podać dane Laureatów na stronie www.zmhs.pl oraz na Fanpage.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku, gdy przesyłka wróci jako nieodebrana albo w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany Organizator. W takim przypadku nagroda przepada.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 13. Uczestnik Konkursu w momencie wydania Nagrody, przenosi autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego i nagrodzonego zadania konkursowego na Organizatora bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, (w tym drukowanie) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, wyświetlanie, publikacja i dystrybucja.

 

§ 5. REKLAMACJE.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs WYGRAJ KARNAWAŁOWY KUFEREK”.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich wpływu do Organizatora.

 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji listem poleconym w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji.

 

§ 6. DANE OSOBOWE.

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim.

 3. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu.

 4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres odbiorcy nagrody.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

 7. W momencie zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem Zwycięzców i doręczeniem Nagród.

W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage „Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy” sp. z o.o. pod adresem: https://www.facebook.com/Zakłady-Mięsne-Henryka-Stokłosy-Spółka-z-oo.

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu doręczenia Nagrody i publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Organizator Konkursu. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook (www. facebook.com/Zakłady-Mięsne-Henryka-Stokłosy-Spółka-z-oo-) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 1. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie

więcej zwiń

Dożynki Gminne Dziembowo 2017


27 sierpnia 2017r. w Dziembowie odbyły się Dożynki Gminne.

Święto Plonów to podsumowanie żniw oraz okazja do hucznego świętowania.

Gospodarze tegorocznych dożynek zadbali o każdy szczegół, zapewniając mieszkańcom wiele atrakcji.

"Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy" sp. z o.o również uczestniczyły w dożynkach. Nasza kiełbasa i kiszka jaglana z grilla były bezkonkurencyjne.

Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko podczas dożynek serdecznie dziękujemy.

 

więcej zwiń

Wielka Gala Jeździecka w Dziembówku


16 lipca 2017r. w Dziembówku odbyła się XVI Wielka Gala Jeździecka w Skokach przez Przeszkody.

​Gala Jeździecka w Dziembówku to wielkie wydarzenie dla miłośników koni.  Jak co roku na to wydarzenie

przybyło wielu jeźdźców oraz setki widzów, którzy podziwiali popisowe skoki przez przeszkody.

"Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy" Sp. z o.o w Śmiłowie również uczestniczyły w imprezie - nasza maskotka

- paróweczka maślana rozbawiała dzieci i dorosłych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej zwiń

Regulamin Sprzedaży Premiowej


Regulamin Sprzedaży Premiowej znajduje się pod linkiem

więcej zwiń

Powrót do tradycyjnych receptur parówek sprzed lat!!!


"Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy" sp. z o.o w Śmiłowie polecają parówki z dodatkiem wołowiny.

Parówki z wołowiną to idealny składnik zbilansowanej diety, są bogate w białko, składniki mineralne oraz witaminy. Wołowina wpłynęła na smak i konsystencję parówek. Doskonałe zarówno na ciepło

jak i na zimno.

W ofercie znajdziemy: parówki szlachetne, paróweczki delikatesowe extra, serdelki delikatesowe extra, paróweczki maślane, parówkowa śniadaniowa extra, parówki pilskie extra.

Parówki z dodatkiem wołowiny to idealny pomysł na szybkie wakacyjne śniadanie.

 

​Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego parówki z wołowiną:

https://www.youtube.com/watch?v=jfbCOhPgsWs

https://www.youtube.com/watch?v=hWqR6m_eM5U

 

więcej zwiń

Wspaniałych wakacji !!!!


Złoty paragon - nagroda Kupców Polskich dla śląskiej wybornej


Kupcy po raz siódmy wskazali produkty, które w sposób szczególny wpłynęły na rozwój handlu detalicznego w Polsce. Wśród elitarnego grona liderów sprzedaży znalazły się nasze produkty. Prestiżowe wyróżnienie i II miejsce w konkursie Złoty Paragon 2017 – Nagroda Kupców Polskich zdobyła: ŚLĄSKA WYBORNA. Do siódmej edycji plebiscytu Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich zgłoszono ponad 470 produktów w 62 kategoriach. Wyróżnienia przyznano podczas uroczystej gali, która odbyła się 25 maja 2017 r. w warszawskim Teatrze Kamienica.

więcej zwiń

ARCTIC W PLENERZE WYNIKI KONKURSU

KONKURS „ ARCTIC W PLENERZE

Wyniku konkursu "ARCTIC W PLENERZE":

 

Torbę sportową otzymują:

Agnieszka Tomelka oraz Izabela Trela

Plecak sportowy otrzymują:

Radosław Majak oraz Igor Mittmann

 

REGULAMIN KONKURSU „ARCTIC W PLENERZE ” dostępny pod linkiem.

więcej zwiń

REGULAMIN KONKURSU "GRILL menu"


REGULAMIN KONKURSU „Grill menu”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. Organizatorem Konkursu „Grill menu” (zwanym dalej „Konkursem”) są „Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy” spółka z o.o. z siedzibą w Śmiłowie, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory posiadająca nr NIP 7642661623 (zwana dalej „Organizatorem” lub „ZMHS”).

 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 4. Konkurs trwa w okresie od dnia Konkurs trwa od dnia 28 kwietnia 2017 godz. 12:00 do 08 maja 2017 godz. 23:59.

 5. Celem konkursu jest promocja produktów Organizatora.

 6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Zakłady-Mięsne-Henryka-Stokłosy-Spółka-z-oo- (zwanej dalej „Fanpage” lub „strona konkursowa”).

 7. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com, Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób administrowany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 

 1. Konkurs jest organizowany na Fanpage Organizatora.

 2. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na swoim Fanpage post, w którym informuje o Konkursie, zaprasza do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Konkursie oraz podaje datę jego zakończenia.

 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie w trakcie trwania Konkursu, zadania konkursowego w komentarzu do posta. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu potrawy i zamieszczeniu na stronie konkursowej przepisu i zdjęcia wykonanej potrawy/dania/przekąski karnawałowej przygotowanej z użyciem produktu z oferty Organizatora.

 4. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zadań konkursowych.

 5. Przez zgłoszenie zadania konkursowego należy rozumieć wpływ zgłoszenia tj. zdjęcia wraz z przepisem na danie, potrawę, przekąskę karnawałową z użyciem produktu z oferty Organizatora na serwer systemu teleinformatycznego strony konkursowej.

 6. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne będące konsumentami, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 7. Udział Uczestnika w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, ale w przypadku wyrażenia przez Uczestnika chęci udziału w Konkursie – podanie informacji i danych może być konieczne do jego udziału w Konkursie. Regulamin określa zakres wymaganych danych i  warunków, których spełnienie jest konieczne do udziału Uczestnika w Konkursie.

 8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

 • posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

 • zaznaczenie „Lubię to” na Fanpage,

 • zaznaczenie „Lubię to” pod postem konkursowym,

 • udostępnienie aplikacji znajomym (o ile Aplikacja tego wymaga),

 • dodanie przepisu i zdjęcia przygotowanej potrawy, nazwanie dania, wpisanie produktu ZMHS użytego do przygotowania potrawy pod postem konkursowym i przesłanie zdjęcia dowodu zakupu produktów na adres mailowy wskazany przez Organizatora.*

 1. Każdy Uczestnik wraz z dokonaniem zgłoszenia zadania konkursowego, upoważnia Organizatora do wykorzystania wszelkich zadań konkursowych Uczestnika, w tym do wprowadzania ich do pamięci komputera lub rozpowszechniania w związku z konkursem.

 2. Zgłoszenie zadania konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest jego autorem i że przysługują mu prawa autorskie do zadania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu wobec osób trzecich.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz aplikacji Konkursowej.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 5. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych przez uczestników zadań konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.

 7. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

 

§ 3. NAGRODA.

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest zestaw wędlin o wartości 100,00 zł* (zwany dalej „Nagrodą Główną”).

 2. Nagrodami dodatkowymi są gadżety Organizatora (zwane dalej „Nagrodą Dodatkową”).

 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD.

 

 1. Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która wybierze najciekawsze najbardziej kreatywne, jednocześnie zgodne z tematem konkursu zadanie konkursowe.

 2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę, niezależnie od ilości zgłoszonych zadań konkursowych.

 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku.

 4. Informacja o wyłonieniu Laureatów i przyznanych Nagrodach zostanie przesłana do Zwycięzców w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką dostarczoną w obrębie granic Polski.

 6. W celu przekazania Nagród, Laureat w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej i adresu dla doręczenia przesyłki z nagrodą.

 7. W przypadku nieotrzymania w zakreślonym terminie informacji wskazanych w punkcie 6, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych wskazanych w punkcie 6.

 9. Organizator ma prawo podać dane Laureatów na stronie www.zmhs.pl oraz na Fanpage.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku, gdy przesyłka wróci jako nieodebrana albo w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany Organizator. W takim przypadku nagroda przepada.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 13. Uczestnik Konkursu w momencie wydania Nagrody, przenosi autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego i nagrodzonego zadania konkursowego na Organizatora bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, (w tym drukowanie) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, wyświetlanie, publikacja i dystrybucja przez Internet.

 

§ 5. REKLAMACJE.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs WYGRAJ KARNAWAŁOWY KUFEREK”.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich wpływu do Organizatora.

 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji listem poleconym w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji.

§ 6. DANE OSOBOWE.

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim.

 3. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu.

 4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres odbiorcy nagrody.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

 7. W momencie zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem Zwycięzców i doręczeniem Nagród.

W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage „Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy” sp. z o.o. pod adresem: https://www.facebook.com/Zakłady-Mięsne-Henryka-Stokłosy-Spółka-z-oo.

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu doręczenia Nagrody i publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Organizator Konkursu. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook (www. facebook.com/Zakłady-Mięsne-Henryka-Stokłosy-Spółka-z-oo-) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 1. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.zmhs.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 2. Zgłaszając zadanie konkursowe na Konkurs Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady i oświadczenia zawarte w niniejszym Regulaminie.

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie internetowej www.zmhs.pl i na Fanpage.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny lub nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych zadań konkursowych.

 5. Konkurs, którego warunki zostały określone w Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani inną grą losową, których wynik zależy od przypadku.

 6. Kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem rozstrzyga sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 8. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* adresy mailowe, na które należy wysłać dowody zakupu: karolina.przewozniak@zmhs.pl oraz edyta.pacholec@zmhs.pl

 

więcej zwiń

GRILL party


Kolekcja GRILL party - już niebawem w sklepach firmowych "Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy". To produkty przygotowane specjalnie na grill,

a w jej skład wchodzą:

- kiełbasa śląska wyborna

- kiełbasa z serem

- kiszka jaglana z mięsem

- kaszanka jęczmienna

- kaszanka biała delikatesowa.

To pięć wyjątkowych produktów, idealnie komponujących grillowe menu.

Spróbuj ich wszystkich!!!!!!!!!!!!

 

więcej zwiń

Konferencja Sklepów Polskich


22 marca 2017r. w Gnieźnie odbyła się konferencja zorganizowana przez sieć "Sklepów Polskich",

na której Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy prezentowały ofertę swoich wędlin.

Wszystkim odwiedzającym nasze stoisko serdecznie dziękujemy.

więcej zwiń

Wyniki konkursu "Babski wieczór"


Z radością informujemy, że mamy wyniki drugiej edycji konkursu. Jury konkursowe długo debatowało i wyłoniło laureata nagrody głównej. Jest nim Pani Mariola Łukasz za "Tacę przekąsek". Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesłane propozycje dań i wzięcie udziału w konkursie. Serdecznie gratulujemy Zwycięzcy!!! Z nagrodzoną osobą skontaktujemy się w celu przekazania informacji dotyczących odbioru nagrody..
więcej zwiń

Regulamin konkursu "Babski wieczór"


REGULAMIN KONKURSU „BABSKI WIECZÓR”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. Organizatorem Konkursu „BABSKI WIECZÓR” (zwanym dalej „Konkursem”) są „Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy” spółka z o.o. z siedzibą w Śmiłowie, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory posiadająca nr NIP 7642661623 (zwana dalej „Organizatorem” lub „ZMHS”).

 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 4. Konkurs trwa w okresie od dnia 02 marca 2017 r. od godz. 12.00 do 12 marca 2017 r. do godz. 23.59.

 5. Celem konkursu jest promocja produktów Organizatora.

 6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Zakłady-Mięsne-Henryka-Stokłosy-Spółka-z-oo- (zwanej dalej „Fanpage” lub „strona konkursowa”).

 7. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com, Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób administrowany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 

 1. Konkurs jest organizowany na Fanpage Organizatora.

 2. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na swoim Fanpage post, w którym informuje o Konkursie, zaprasza do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Konkursie oraz podaje datę jego zakończenia.

 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie w trakcie trwania Konkursu, zadania konkursowego w komentarzu do posta. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu potrawy i zamieszczeniu na stronie konkursowej zdjęcia wykonanej potrawy/dania/przekąski przygotowanej z użyciem produktu z oferty Organizatora.

 4. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zadań konkursowych.

 5. Przez zgłoszenie zadania konkursowego należy rozumieć wpływ zgłoszenia tj. zdjęcia i nazwy potrawy z użyciem produktu z oferty Organizatora na serwer systemu teleinformatycznego strony konkursowej.

 6. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne będące konsumentami, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 7. Udział Uczestnika w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, ale w przypadku wyrażenia przez Uczestnika chęci udziału w Konkursie – podanie informacji i danych może być konieczne do jego udziału w Konkursie. Regulamin określa zakres wymaganych danych i  warunków, których spełnienie jest konieczne do udziału Uczestnika w Konkursie.

 8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

 • posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

 • zaznaczenie „Lubię to” na Fanpage,

 • zaznaczenie „Lubię to” pod postem konkursowym,

 • udostępnienie aplikacji znajomym (o ile Aplikacja tego wymaga),

 • dodanie zdjęcia przygotowanej potrawy, nazwanie dania, wpisanie produktu ZMHS użytego do przygotowania potrawy pod postem konkursowym.

 1. Każdy Uczestnik wraz z dokonaniem zgłoszenia zadania konkursowego, upoważnia Organizatora do wykorzystania wszelkich zadań konkursowych Uczestnika, w tym do wprowadzania ich do pamięci komputera lub rozpowszechniania w związku z konkursem.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz aplikacji Konkursowej.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych przez uczestników zadań konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.

 6. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

§ 3. NAGRODA.

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest zestaw wędlin oraz gadżetów organizatora o wartości 100,00 zł* (zwany dalej „Nagrodą Główną”).

 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD.

 

 1. Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która wybierze najciekawsze najbardziej kreatywne, jednocześnie zgodne z tematem konkursu zadanie konkursowe.

 2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę, niezależnie od ilości zgłoszonych zadań konkursowych.

 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku.

 4. Informacja o wyłonieniu Laureatów i przyznanych Nagrodach zostanie przesłana do Zwycięzców w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką dostarczoną w obrębie granic Polski.

 6. W celu przekazania Nagród, Laureat w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej i adresu dla doręczenia przesyłki z nagrodą.

 7. W przypadku nieotrzymania w zakreślonym terminie informacji wskazanych w punkcie 6, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych wskazanych w punkcie 6.

 9. Organizator ma prawo podać dane Laureatów na stronie www.zmhs.pl oraz na Fanpage.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku, gdy przesyłka wróci jako nieodebrana albo w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany Organizator. W takim przypadku nagroda przepada.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 13. Uczestnik Konkursu w momencie wydania Nagrody, przenosi autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego i nagrodzonego zadania konkursowego na Organizatora bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, (w tym drukowanie) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, wyświetlanie, publikacja i dystrybucja przez Internet.

 

§ 5. REKLAMACJE.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „BABSKI WIECZÓR”.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich wpływu do Organizatora.

 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji listem poleconym w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji.

 

§ 6. DANE OSOBOWE.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim.

 3. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu.

 4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres odbiorcy nagrody.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

 7. W momencie zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem Zwycięzców i doręczeniem Nagród.

W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage „Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy” sp. z o.o. pod adresem: https://www.facebook.com/Zakłady-Mięsne-Henryka-Stokłosy-Spółka-z-oo.

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu doręczenia Nagrody i publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Organizator Konkursu. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook (www. facebook.com/Zakłady-Mięsne-Henryka-Stokłosy-Spółka-z-oo-) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 1. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.zmhs.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 2. Zgłaszając zadanie konkursowe na Konkurs Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady i oświadczenia zawarte w niniejszym Regulaminie.

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie internetowej www.zmhs.pl i na Fanpage.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny lub nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych zadań konkursowych.

 5. Konkurs, którego warunki zostały określone w Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani inną grą losową, których wynik zależy od przypadku.

 6. Kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem rozstrzyga sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 8. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 marca 2017 roku.

 

 

 

 

 

*wartość nagrody nie będzie niższa niż 100,00 zł brutto w cenach sprzedaży, jednak może nieco wzrosnąć ze względu na różną gramaturę opakowań z wędlinami.

 

więcej zwiń

Gorące czwartki w sklepach firmowych "Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy"

Lista sklepów, w których można kupić ciepłą kiełbasę i szynkę prosto z wędzarni

 1. Piła Kolbe 14
 2. Piła Ludowa
 3. Piła Matwiejewa
 4. Piła Okólna
 5. Piła Orzeszkowej
 6. Piła Piastów
 7. Piła Rynkowa
 8. Piła Rynkowa 30
 9. Piła Śniadeckich
 10. Piła Wawelska
 11. Piła Poznańska
 12. Piła Woj. Polskiego
 13. Piła Promienna
 14. Piła Lelewela
 15. Piła  Rogozińska
 16. Białogard Lipowa
 17. Białośliwie  
 18. Bobolice  
 19. Chodzież Zwycięstwa
 20. Chodzież  Raczkowskiego
 21. Chodzież  Kościelna 1
 22. Czarne  
 23. Człopa  
 24. Jastrowie Żymierskiego
 25. Kaczory Dworcowa
 26. Krajenka  Rynek 12
 27. Krajenka  Domańskiego
 28. Mirosławiec  
 29. Osiek Dworcowa
 30. Połczyn Zdrój Grunwaldzka
 31. Rogoźno Wielka Poznańska
 32. Szamocin  
 33. Szczecinek Boh. Warszawy
 34. Szczecinek Wyszyńskiego
 35. Śmiłowo Borco
 36. Trzcianka  Słowackiego
 37. Trzcianka  Grunwaldzka
 38. Trzcianka  Pocztowy
 39. Trzcianka  Kościuszki
 40. Tuczno  
 41. Wałcz 12 Lutego
 42. Wałcz Budowlanych (otw. 18.02.2016)
 43. Wałcz Kilińszczaków 1-3
 44. Wałcz Kilińszczaków 51
 45. Wałcz Zdobywców Wału
 46. Wałcz Tysiąclecia 9-15
 47. Wałcz  W.Polskiego 95
 48. Wągrowiec Jeżyka
 49. Wągrowiec Rynek
 50. Wyrzysk  Przy Stawie
 51. Wyrzysk  Staszica
 52. Złotów Norwida
 53. Złotów  Wojska Polskiego

ZAPRASZAMY !!!

 
więcej zwiń

Wyniki konkursu "Wygraj Karnawałowy Kuferek"


Z przyjemnością informujemy, że pierwsza edycja konkursu została rozstrzygnięta. Jury konkursowe po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi pracami wyłoniło laureata nagrody głównej. Jest nim Pani Agnieszka Tomelka za "Różyczki z Szynką Dobrą". Jesteśmy zaskoczeni jak piękne, smaczne i zdrowe dania można wykonać z naszych produktów! Propozycje były bardzo kreatywne – niezwykle pomysłowe, z wykorzystaniem różnej ilości produktów ZMHS W związku z tym postanowiliśmy przyznać nagrodę dodatkową – za niekonwencjonalny i bardzo oryginalny pomysł – Pani Magdalena Jurkowska za „Pyszny bukiet urodzinowy”. Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!!! Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Ze wszystkimi nagrodzonymi osobami skontaktujemy się w celu przekazania informacji dotyczących odbioru nagród.
więcej zwiń

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ KARNAWAŁOWY KUFEREK”


REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ KARNAWAŁOWY KUFEREK” znajduje się pod linkiem.

więcej zwiń

Życzenia Świąteczne


Londyńska przygoda Gimnazjalistów z Łobżenicy


Grupa uczniów z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Łobżenicy wzięła udział w wycieczce do Londynu.

Młodzi podróżnicy spacerowali londyńskimi zaułkami i zwiedzali najsłynniejsze muzea.

Wyjazd gimnazjalistów wsparły Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy.

więcej zwiń

Polagra Food 2016


W dniach 26-29 września 2016r. odbyły się Międzynarodowe Targi Artykułów Spożywczych Polagra Food 2016r.

Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy uczestniczyły w targach, prezentując wysokiej jakości wyroby, czego dowodem są nagrody

i wyróżnienia przyznane w  Ogólnopolskich Konkursach Wędliniarskich. Oto one:

I miejsce:

 • ​kiełbasa z wołowiną  ​w konkursie: Najlepszy wyrób wędliniarski w ocenie konsumenckiej w grupie: kiełbasy średnio i grubo rozdrobnione;
 • salceson wielkopolski ​w konkursie: Najlepszy wyrób wędliniarski w ocenie konsumenckiej w grupie: wędliny podrobowe;
 • kotlet mielony ​w konkursie: Mięso w daniach gotowych w grupie: gotowe potrawy mięsne;
 • frankfurterki surowe ​w konkursie: Najlepszy wyrób wędliniarski w ocenie konsumenckiej w grupie: wędliny regionalne i nowości;

II miejsce:

 • frankfurterki surowe ​w konkursie o tytuł: Najlepszy producent wędlin w grupie: wędliny regionalne i nowości;

III miejsce:

 • ​polędwica z wędzarni ​w konkursie o tytuł: Najlepszy producent wędlin w grupie: wędzonki parzone;

 

​Dyplom dla Najlepszego Producenta  ​w konkursie  na Najlepszy wyrób wędliniarski w ocenie konsumenckiej dla Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy za ​kiełbasę z wołowiną.

 

​Wyróżnienia:

 • za salceson wielkopolski ​w konkursie o tytuł: Najlepszy producent wędlin w grupie: wędliny podrobowe;
 • za kiełbasę z wołowiną ​w konkursie o tytuł: Najlepszy producent wędlin w grupie: kiełbasy średnio i grubo rozdrobnione;
 • za wysoką jakość produktów ocenianych w Ogólnopolskich Konkursach Wędliniarskich XXII Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa odbywającego się podczas Targów Polagra Food 2016.
więcej zwiń

Sos boloński z mięsem


Sos boloński z mięsem - to gotowy obiad w kilka minut.

Sprawdza się w sytuacjach, kiedy nie mamy zbyt wiele czasu na przygotowanie szybkiego i zarazem pożywnego dania.

Gotowy sos wykładamy na patelnię lub do garnka, podgrzewamy i gotowe.

Sos boloński z Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy uwodzi smakiem warzyw takich jak pomiodor, cebula, jest gęsty

i doskonale przyprawiony.

Polecamy podawać z makaronem typu spaghetti, można doprawić według własnych upodobań np. czosnkiem, pieprzem,

bazylią, oregano, przecierem pomidorowym, a nawet serem.

SMACZNEGO !!!!

 

więcej zwiń

NOWOŚĆ - kotlety mielone


Kotlet mielony -  nowość w ofercie Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy.

To gotowy wyrób garmażeryjny, panierowany, pakowany w opakowanie map około 500 gram.

 

Imponująca jest zawartość mięsa - 100 gram wyrobu wyprodukowano ze 114 gram mięsa wieprzowego.

Kotlet mielony - to proste danie, mogące służyć jako składnik obiadu - podany na ciepło, ale doskonale sprawdza się jako zimna przekąska

czy też w towarzystwie kanapki.

Dodoatkowy atutem jest brak dodatku glutaminianu sodu oraz fosforanów.

 

SMACZNEGO !!!!

więcej zwiń

SPECJAŁY PASIBRZUCHA

Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy poszerzyły swój asortyment o nową linię wyrobów garmażeryjnych o nazwie "Specjały Pasibrzucha"

To  tradycyjne wyroby kuchni polskiej, takie jak pierogi z mięsem i pierogi ruskie,

produkowane według domowej receptury, tylko z najlepszych składników.

Poniżej lista sklepów, w których można nabyć pierogi ruskie oraz pierogi z mięsem:

S.F. Brześć Kujawski ul. Kolejowa

S.F. Budzyń ul. Rynkowa

S.F. Bydgoszcz ul. Gdańska

S.F. Bydgoszcz ul. Śniadeckich

S.F. Chełmno ul. Grudziądzka

S.F. Chojna ul. Jagiellońska

S.F. Czarnków Os.Parkowe

S.F. Darłowo ul. Powstańców Warszawskich

S.F. Debrzno ul. Kościuszki

S.F. Dębno ul. Bohaterów Września

S.F. Dobiegniew ul. Wyszyńskiego

S.F. Dobrzany ul. Staszica

S.F. Gniezno ul. Dąbrówki 18

S.F. Gryfino ul. Kościelna

S.F. Inowrocław ul. Kasztelańska 29

S.F. Kcynia ul. Rynkowa

S.F. Kołobrzeg ul. Słowińców

S.F. Koronowo ul. Zwycięstwa

S.F. Koszalin  Os. Słowackiego

S.F. Koszalin ul. Władysłowo IV

S.F. Krzyż ul. Kościuszki

S.F. Lubraniec Al. Lipowa

S.F. Łobżenica ul. 1-go Maja

S.F. Międzyzdroje ul. Gryfa Pomorskiego

S.F. Nakło ul. Dąbrowskiego 18

S.F. Nowogard ul. Bohaterów Warszawy

S.F. Nowogard ul. Warszawska

S.F. Osiek ul.  Dworcowa

S.F. Osinów Dolny 4

S.F. Piła ul. Kolbe 14

S.F. Piła ul. Orzeszkowej

S.F. Piła ul.Śniadeckich

S.F. Piła ul. Wawelska

S.F. Płoty ul. Jedności Narodowej

S.F. Police ul. Przyjaźni

S.F. Police ul. Wyszyńskiego

S.F. Połczyn Zdrój ul. Grunwaldzka

S.F. Poznań ul. Garbary 62

S.F. Poznań ul. Niegolewskich

S.F. Poznań ul. Swoboda

S.F. Pyrzyce ul. Kilińskiego

S.F. Rogoźno ul. Wielka Poznańska

S.F. Sławno ul. Jedności Narodowej

S.F. Sławno ul. Skłodowskiej

S.F. Szamocin ul. Rynek

S.F. Szamotuły ul. wroniecka 3

S.F. Śmiłowo BORCO

S.F. Toruń ul. Dziewulskiego

S.F. Trzcianka  ul. Kościuszki

S.F. Trzcińsko Zdrój ul. Rynek

S.F. Wałcz ul. Budowlanych

S.F. Wałcz ul. Kilińszczaków 1-3

S.F. Wałcz ul. Kilińszczaków 51

S.F. ul. Zdobywców Wału Pomorskiego

S.F. Wągrowiec ul. Jeżyka 2D

S.F. Wągrowiec ul. Rynek

S.F. Węgorzyno ul. Sosnowskiego

S.F. Witkowo ul. Stary Rynek

S.F. Wronki ul. Powstańców Wielkopolskich

S.F. Wysoka ul. Powstańców Wielkopolskich

S.F. Złocieniec ul. 5-go Marca

S.F. Gdańsk ul. Opolska

S.F. Gdynia ul. Starowiejska

S.F. Gdynia ul. Narcyzowa

 

 

 

 

 

 

więcej zwiń

Wyniki konkursu "Rymowanki EURO 2016"


Konkurs "Rymowanki EURO 2016"  rozstrzygnięty!!!!!!!!!!!!!!

Poniżej lista zwycięzców:

1. Ewa Kamińska - plecak sportowy damski 4F

2. Dominik Madej - plecak sportowy męski 4F

3. Igor Mittmann - zestaw piłkarski (piłka, rękawice, ochraniacze)

4. Bogusława Sipa - zestaw kibica (fotel, trąba, czapka)

 

Odbiór nagród 06.07.2016r.

 

G R A T U L U J E M Y !!!

więcej zwiń

Wyroby Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy - w Mielnie


Zapraszamy na wakacyjne zakupy do naszego 

stoiska firmowego w Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego

(pawilon handlowy na przeciwko Wesołego Miasteczka)

więcej zwiń

Konkurs Kibicujemy i Rymujemy


Nowy regulamin do Konkursu Kibicujemy i Rymujemy trwający od 13-26.06.2016 znajduje się pod linkiem

więcej zwiń

Wyniki konkursu "ZOSTAŃ GRAFIKIEM"


Przedstawiamy laureatów konkursu "ZOSTAŃ GRAFIKIEM"

1. Oliwier Hejak - Maskotka Angry Birds

2. Ksawery Markiewicz - Maskotka Angry Birds

3. Mariola Barteczka - Słuchawki Angry Birds

4. Elżbieta Pompała - Walizka Angry Birds

5. Maja Ratajczyk - Walizka Angry Birds

6. Patryk Ratajczyk - Walizka Angry Birds

 

GRATULUJEMY !!!!

więcej zwiń

Paróweczki maślane - produktem najwyższej jakości


 Paróweczki maślane  po raz kolejny uznane zostały  Produktem Najwyższej Jakości.

w konkursie " Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym WIOSNA 2016".

Konkurs ten to prestiżowe przedsięwzięcie , którego patronatem jest Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi.

Paróweczki maślane to wyjatkowy produkt, szczególnie uwielbiany przez dzieci.

Mają delikatny smak, są doskonałe jako ciepły posiłek oraz jako zimna przekąska w ciągu dnia.

Paróweczki maślane - Produkt Najwyższej Jakości Wiosna 2016 - dostępne w sklepach firmowych "Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy"

 

więcej zwiń

Wyniki konkursu "Majówka z napojem ARCTIC"


Poniżej lista laureatów konkursu "Majówka z napojem ARCTIC" 

1. Mariusz Flitta - MP4

2. Leszek Sipa - torba sportowa

3. Izabella Trela - bluza sportowa

4. Kinga Lala - zestaw Violetta oraz zestaw bramkarza

5. Magda Pierścieniak - bluza

6. Teresa Gęsicka - bluza sportowa

7. Radosław Majka - bluza, 2 x zestaw z przyborami rysunkowymi

 

Zwycięzcom gratulujemy!!!!!

więcej zwiń

Targi w Centrum Dystrybucji Wędlin "Multipak" w Palowicach


W dniach 18-19 maja 2016 odbyły się targi zorganizowane przez Centrum Dystrybucji Wędlin " Multipak" w Palowicach.

Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy znalazły się w gronie wystawców.

Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko serdecznie dziękujemy.

więcej zwiń

“Majówka z napojem ARCTIC”.

Regulamin konkursu “Majówka z napojem ARCTIC”.

Regulamin konkursu “Majówka z napojem ARCTIC” dostępny pod linkiem.

więcej zwiń

Nowy konkurs ZOTSAŃ GRAFIKIEM


Regulamin konkursu ZOTSAŃ GRAFIKIEM, dostępny jest pod linkiem.

więcej zwiń

Szynka z wędzarni


Szynka z wędzarni - smaczna i aromatyczna, pachnąca delikatnym dymem bukowo - olchowym, wyprodukowana z najwartościowszej części wieprzowiny. 

Soczysta, delikatna i krucha. Jej smak podkreślają: ziele angielskie, liść laurowy, czosnek.

Nie zawiera dodatku glutaminianu sodu oraz fosforanów, a także białka sojowego i sztucznych barwników.

100 gram szynki z wędzarni to aż 118 gram orzecha wieprzowego.

więcej zwiń

Nowość z Kolekcji Smaków Najwyższej Jakości


Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy wzbogaciły swą ofertę o kiełbasę z wołowiną.

Ponadprzeciętny, bogaty smak, wyjątkowy zapach oraz wygląd wędlina zawdzięcza starannej recepturze a także wykorzystaniu wyłącznie naturalnych przypraw.

Kiełbasa nie zawiera glutaminianu sodu oraz fosforanów, a także białka sojowego i sztucznych barwników. Wędzona tylko naturalnie na prawdziwym dymie bukowo - olchowym. 100 gram kiełbasy to aż 100 gram mięsa wieprzowego i 25 gram wołowiny.

Kiełbasa z wołowiną z Kolekcji Smaków Najwyższej Jakości to ozdoba stołu na każdą okazję.

więcej zwiń

Polędwica z wędzarni


Kolejną nowością z Kolekcji Smaków Najwyższej Jakości jest polędwica z wędzarni.

Kusząca delikatnym smakiem i aromatem naturalnego dymu bukowo - olchowego,

bez glutaminianu sodu i fosforanów.

Każde 100 gram polędwicy z wędzarni wytworzono ze 125 gram schabu wieprzowego.

więcej zwiń

Prezentacja produktów z nowej lini


Pierwszym produktem z Kolekcji Smaków Najwyższej Jakości są kiełbaski z szynki - wyprodukowane w 100% ze szlachetnego mięsa z szynki, zawierające kompozycję naturalnych przypraw, delikatnie i naturalnie wędzone.

Kiełbaski z szynki dostępne w każdym sklepie firmowym Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy.

Zapraszamy!!!

 

więcej zwiń

Nowa linia produktów Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy


Coraz częściej na półkach sklepowych spotykamy zachęcające opakowania z hasłem bez fosforanów... bez glutaminianu sodu.

Klienci chętnie sięgają po takie produkty. Uważnie czytają etykiety ze składem. Świadomość konsumentów dotycząca zdrowego odżywiania wciąż rośnie.  Podążając za potrzebami klientów związanymi z poszukiwaniem wysokojakościowych produktów oraz ulegając modzie na zdrowy styl życia wzbogaciliśmy ofertę o asortyment  bez glutaminianu sodu i fosforanów z Kolekcji Smaków Najwyższej Jakości.

 

więcej zwiń

I miejsca na Ogólnopolskich Wielkanocnych Konkursach Wędliniarskich


Z dumą informujemy, że wyroby z Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy zostały docenione w X edycji Ogólnopolskich Wielkanocnych Konkursach Wędliniarskich "Wielkanoc - Mięsne Święta Polska Tradycja".

I miejsce w kategorii kiełbasa świąteczna wędzona parzona zdobyły kiełbaski z szynki oraz

I miejsce w kategorii świąteczne wędliny regionalne i nowości zdobyła kiełbasa z wołowiną.

Nagrodzone produkty dostępne w sklepach firmowych Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy.

więcej zwiń

Gospodarczo - Samorządowy HIT Regionów


21 lutego 2016 roku w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

odbyła się XXI gala konkursu Gospodarczo - Samorządowy HIT Regionów. Podczas gali Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy

w Śmiłowie zostały uhonorowane odznaczeniem "Rubinowy HIT" za jakość, smak i tradycję w produkcji wyrobów wędliniarskich na 

przestrzeni 25 lat oraz za nowy produkt - kiełbaski z szynki. "

Akt nadania oraz statuetkę odebrała Dyrektor ds. handlu.

więcej zwiń

Paróweczki maślane PRODUKTEM NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 2015

21 maja po raz kolejny PARÓWECZKI MAŚLANE otrzymały tytuł PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI w konkursie pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapraszamy do naszych Sklepów Firmowych.

Frankfurterki - z certyfikatem "Doceń polskie"


28 października 2015r. odbyła się certyfikacja produktów zgłoszonych do programu Doceń Polskie.

Była to już XVIII edycja. Nasze zakłady wystawiły do konkursu frankfurterki, które pozytywnie

przeszły kwalifikacje, zostały docenione przez ekspertów i uhonorowane znakiem Doceń Polskie.

Zapraszamy do zakupów w naszych sklepach firmowych, gdzie można kupić zarówno frankfurterki

jak i produkty nagradzane w innych konkursach.

 

więcej zwiń

ANUGA 2015

ANUGA 2015

ANUGA - to jedne z największych w Europie targów spożywczych - dla handlu detalicznego, rynku usług gastronomicznych oraz cateringowych.

Charakteryzuje je 10 imprez specjalistycznych skupionych pod jednym dachem, organizowane są co dwa lata.

W tym roku również znaleźliśmy się w gronie wystawców.

 

Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko na targach ANUGA w Kolonii serdecznie dziękujemy.

więcej zwiń

Video relacja z Targów TuttoFOOD Mediolan 2015

Zapraszamy do zapoznania się z video relacją z Targów TuttoFOOD, które odbyły się w dniach 3 - 6 maja 2015 w Mediolanie we Włoszech.

Witamy

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą video relacja z Targów TuttoFOOD, które odbyły się w dniach 3 - 6 maja 2015 r. w Mediolanie we Włoszech, w których to mieliśmy przyjemność brać udział jako wystawcy reprezentując godnie nasz kraj. Mamy nadzieję, iż nawiązane kontakty z przedstawicielami innych krajów wkrótce zaowocują dłuższą i zakrojoną na większą skalę współpracą na terenie Europy, a nasze najwyższej jakości produkty wkrótce zagoszczą na stołach odbiorców Unii Europejskiej i nie tylko. Jesteśmy przekonani, że nasze produkty niewątpliwie zasługują na to, aby były znane i chętnie kupowane poza granicami naszego kraju.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego video.

 

więcej zwiń